Общи Условия

INNOWAVE SUMMIT 2024

BE DIGITAL. GO GLOBAL

Leadership

КУПИ БИЛЕТ СЕГА

Предишни лектори

Виж пълния списък
Скрий списъка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия регулират взаимоотношенията между „Иноуейв ЕООД” и Участниците в обществени събития, организирани от Иноуейв ЕООД от друга страна

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

1.1.    Организатор: „Иноуейв ЕООД”, с ЕИК 205298360, ИН по ДДС: BG205298360,

1.2.    Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е изложена в уебсайта на съответното обществено събитие.

1.3.    Уебсайт: уебсайтът на Иноуейв ЕООД се намира на адрес https://innowavesummit.com и чрез него участниците могат да се информират относно текущото събитие, да направят своята регистрация за участие и да следят новини около събитието. Уебсайтът на Иноуейв ЕООД се поддържа на български и английски език за съответното текущо обществено събитие.

II. ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

2.1.    Регистрацията за събитието се извършва чрез онлайн форма достъпна в съответната секция на Уебсайта „купи билет“ или „регистрация“, или друго сходно понятие.

2.2.    Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни.

2.3.       Организаторът има право да прекрати договора едностранно към Участници, които регулярно попълват грешни или неверни регистрационни данни.

III. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ

3.1.       Всеки Участник попълва онлайн регистрационната форма, в която посочва:

а)         Име и фамилия (задължително);

б)         e-mail (задължително);

в)         телефон за контакт (задължително);

г)         наименование на фирма/организация/учебно заведение (задължително);

д)         заемана длъжност (задължително)

3.2.    Участникът ще получи e-mail с потвърждение, че регистрационната форма е успешно изпратена и неговите данни се обработват и информация за банковата сметка на Организатора в случай, че таксата за участие се заплаща по банков път. След като таксата за участие бъде заплатена Участникът ще получи потвърдителен e-mail, че регистрацията е приключила успешно

3.3.       В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно от страна на Участника, Организаторът не носи отговорност.

3.4.       В случите, когато Участниците не получат потвърждение, че данните им се обработват или потвърдителен e-mail за успешно приключила регистрация, те следва да се свържат с Организатора по e-mail: headoffice@innowavesummit.com или чрез телефонният номер посочен на уебсайта.

IV. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

4.1.       Обявените такси в уеб сайта на събитието са окончателни, не подлежат на промяна и са с вкл. ДДС.

4.2.       По преценка на Организатора може да се предвиди първоначално по-ниска такса за участие в съответното текущо събитие, като изрично се посочи, че тази таксата ще бъде увеличена с приближаване на датата на провеждане на текущото събитие.

4.3.       По преценка на Организатора може да се предвидят пакетни цени в зависимост от различни критерии спрямо участника или обема на участие – студент, пълен достъп, VIP, групови участия и др., за което в Уебсайта ще има изрична информация.

4.4.       Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от 2 работни дни.

4.5.       Всеки Участник може да заплати дължимите такси за участие чрез:

4.5.1.    Банков превод по изрично посочена от Организатора банкова сметка, съдържаща се в електронното съобщение по т. 3.2. по-горе.

4.5.2.     Чрез PayPal акаунт

4.5.3.     Stripe

4.6.       По време на текущото обществено събитие Участниците могат да получат ваучери за различни услуги или намаления за тях. Те не могат да бъдат разменяни срещу паричната им стойност. Условията им за използване и срока на годност ще бъдат упоменати върху самите ваучери.

V. АВТОРСКО ПРАВО

5.1.       По време на текущите събития, организирани от Иноуейв ЕООД участниците могат да получат предварително подготвени материали, с уредени авторски права по смисъла на “Закон за авторското право и сродните му права”.

5.2.       Участниците имат право да споделят в социалните мрежи, блогове и медии информация свързана конкретното текущо събитие в дигитален формат. Продължителността на видео или аудио записи не трябва да надвишава 2 мин. и е необходимо изричното съгласие на лекторите за използването им.

VI. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

6.1.       При невъзможност за участие на текущото обществено събитие, Участникът е длъжен се свърже с Организатора по един от описаните начини на адрес http://innowavesummit.com/#site-footer, не по-късно от 10 работни дни преди датата на провеждане на събитието. Участникът може да предостави регистрацията си за участие на друг Участник.

6.2.       При невъзможност за присъствие на групи от два или повече Участника и при изпълнение на условията по предходната т. 6.1. може да бъде възстановена сума до не повече от 30 % от стойността на направената регистрация.

VII. ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ТЕКУЩО ОБЩЕСТВЕНО СЪБИТИЕ

7.1.       В случай, че има основания и причини събитието да бъде отложено и/или отменено Организаторът следва да уведоми своевременно Участниците.

7.2.       Организаторът е длъжен да предостави нова дата за провеждане на отложеното или отменено събитие, но не по-рано от 6 календарни месеца считано от датата на провеждане на текущото обществено събитие.

7.3.       В случай, че събитието не може да бъде проведено, по доказана вина на Организатора, то той е длъжен да изплати таксите за участие на отделните Участници в срок от 30 работни дни след датата на отмяна на събитието. Възстановените суми могат да бъдат в размер до 100% от събраните такси за участие.

7.4. Организаторът не носи отговорност за отлагането и отмяната на текущото обществено събитие, ако тя се дължи на непреодолима сила (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, обявяване на пандемия или извънредно положение на територията на Република България природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

VIII. ЗАМЯНА НА ЛЕКТОР

8.1.       Поради независещи от Организатора събития е възможно един или няколко от лекторите да не могат да присъстват на датата избрана от организатора. В този случай Организаторът се задължава да намери друг лектор, който да замести отсъстващия.

8.2.       Организаторът не носи отговорност за пропуснати ползи или вреди при отсъствие на някой от лекторите.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1.       Организаторът не поема отговорност при възникнали имуществени и/или неимуществени вреди и наранявания на някой от Участниците в провежданите текущи събития, организирани от Иноуейв ЕООД.

9.2.       Всеки Участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на провеждане на текущото събитие. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на Участниците.

9.3.       Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече такси за участие на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

9.4.       Организаторът не носи отговорност за пропуснати ползи в случай на отлагане на текущото обществено събитие.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да публикува новите/изменените Общи условия в посочения по-горе Уебсайт.

Вземи своя Early Bird билет с до 50% отстъпка! 🔥

Приключва след:

Купи билети

Купи билет

Вашето плащане е направено успешно

Благодарим Ви за проявения интерес!